Hemp Boca

Order#Batch#Specimen TypeNet Serving Size(mg)
70034012Edible71828.00/mg
Collection DateOrder DateReport DateDescription
05/06/201905/06/201905/13/2019Balenz Sport Pet Treats 150mg
CannabinoidsWeight (mg)%
CBC NDND
CBD 164.41430.2289
CBDA NDND
CBDV NDND
CBG NDND
CBGA NDND
CBN NDND
CBNA NDND
Delta-8-THC NDND
Delta-9-THC NDND
THCA-A NDND
THCV NDND
THCVA NDND
CBDVA NDND
CBL NDND
CBCA NDND
Weight (mg)%
CBD Total 164.41430.2289
CBG Total NDND
CBN Total NDND
THC Total NDND
Activated Total 164.41430.2289
Total Detected Cannabinoids 164.41430.2289