Hemp Boca

Order#Batch#Specimen TypeNet Serving Size(mg)
7003334Edible9703.20/mg
Collection DateOrder DateReport DateDescription
05/06/201905/06/201905/13/2019Hemp Boca Gummy 25mg
CannabinoidsWeight (mg)%
CBC NDND
CBD 20.57080.212
CBDA 0.22870.002357
CBDV NDND
CBG NDND
CBGA NDND
CBN NDND
CBNA NDND
Delta-8-THC NDND
Delta-9-THC NDND
THCA-A NDND
THCV NDND
THCVA NDND
CBDVA NDND
CBL NDND
CBCA NDND
Weight (mg)%
CBD Total 20.77140.2141
CBG Total NDND
CBN Total NDND
THC Total NDND
Activated Total 20.57080.2120
Total Detected Cannabinoids 20.77140.2141